Manipulació d'Aliments

Normes de manipulació dels aliments

Proporcionen una informació clara i de fàcil comprensió que permet que les persones que preparen aliments coneguin els possibles perills que s'hi associen i la manera d'evitar-los.

Aquestes normes pretenen aconseguir que totes les persones implicades en el procés de preparació i consum dels aliments contribueixin, amb la seva capacitació, a prevenir el risc de les toxiinfeccions alimentàries.

 

     1

Toxicoinfeccions alimentàries

Són el conjunt de malalties transmeses per aliments i causades per microbis, i que es manifesten amb trastorns sobretot digestius. Els microbis troben en els aliments, les substàncies nutritives necessàries per viure i multiplicar-se, quan les condicions de temperatura i temps són favorables.

No són el resultat de l'atzar ja que està perfectament establerta la seva relació causa-efecte en determinades pràctiques incorrectes. Si s'eviten les pràctiques incorrectes, no es produiran toxiinfeccions alimentàries.

El coneixement dels principis bàsics de la innocuïtat dels aliments i la importància d'efectuar correctament certes pràctiques de preparació, són els elements que en garanteixen la seguretat.

Manipuladors d’aliments

El manipulador d’aliments és aquell que, per raó de la seva activitat laboral, té contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

D’acord amb la normativa, és responsabilitat de les empreses alimentàries garantir que el personal que manipula aliments disposi d’una formació adequada en higiene i seguretat alimentària, d’acord amb la seva activitat laboral.

Aquesta formació ha de ser impartida per una entitat de formació de manipuladors d’aliments (EFMA), la qual pot ser la mateixa empresa o una empresa externa de formació autoritzada. Actualment el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ofereix un curs impartit per farmacèutics el qual es durà a terme el proper 15 de maig de 15-19h a l’Aula de formació del COFT (c/Enric d’Ossó, 1. Tarragona).

La formació és un procés continu que ha de poder-se verificar en qualsevol moment. L’empresari ha d’assegurar-se que quan un manipulador iniciï la seva activitat laboral a l’establiment alimentari, disposi d’una formació (general i /o específica) suficient per al lloc de treball que ocuparà.

Els manipuladors han de mantenir, durant tota la seva vida laboral, un bon nivell de formació i capacitació. Les necessitats de formació complementària dependran dels resultats del sistema de seguiment i verificació del compliment dels requisits de manipulació i higiene que hagi implementat l’establiment alimentari, en el marc del seu pla de formació. Com també dependran dels canvis en els processos d’elaboració i manipulació del mateix establiment i de les necessitats d’adaptació a la normativa alimentària.

     

       2

L’Agència de Protecció de la Salut verifica que el personal de l’establiment alimentari actua correctament en la manipulació dels aliments durant les vistes d’inspecció rutinàries. Això es fa en el marc del sistema d’autocontrol de cada establiment, comprovant que els manipuladors d’aliments apliquen els coneixements que han adquirit.

L’acreditació d’assistència a cursos del personal no és suficient per considerar que els coneixements adquirits són correctes. En el decurs de la inspecció es comprova in situ que els manipuladors compleixen amb els requisits d’higiene i manipulació adients. Es comproven les actituds, els hàbits i el comportament dels treballadors, el coneixement i el compliment de les instruccions del treball establertes per l’empresa per garantir la seguretat i salubritat dels aliments. En el decurs de les visites també es fa la revisió documental del seu pla de formació i capacitació del personal, revisant el programa i els registres de la seva aplicació.

 

I recordi: Davant qualsevol dubte consulti al seu metge o farmacèutic.

BIBLIOGRAFIA:

DEPARTAMENT DE SALUT. GENERALITAT DE CATALUNYA. Manipuladors d’aliments. [En línia]. Barcelona. <http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/empreses_i_establiments/Ambit-alimentari/manipulacio_aliments/> [Consulta:  18 d’abril de 2019]

AGENCIA CATALANA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA. Manipuladors d’aliments. [En línia]. <http://acsa.gencat.cat/ca/detall/article/Manipuladors-daliments > [Consulta:  18 d’abril de 2019]

GRUP DE TREBALL DEL COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE TARRAGONA: FARMACÈUTICS FORMADORS EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA. Manual de capacitació de farmacèutics per la formació de manipuladors d’aliments. Febrer 2019. Tarragona.


Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers per recopilar informació estadística i analítiques, així com tècniques.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. OK Més informació aquí